Sociaal Domein
De Quickscan geeft inzicht in de mate waarin de gemeente zorg levert die beter, overzichtelijk en dichtbij de burger wordt aangeboden.
Uw uitdagingen
 • Na een uitdagende transitiefase zijn jeugdzorg, WMO/AWBZ en een deel van de participatiewetging overgegaan van het Rijk naar de gemeenten. Gemeenten hebben hun huishoudboekje voor de zorg op orde en hebben diverse processen ingericht om de zorg ook te leveren aan hun burgers. Daarnaast hebben zij diverse informatievoorzieningen ingericht om zelf toezicht te houden op de geleverde zorg, maar ook om ketencommunicatie door hulpverleners en zelfs informatievoorziening naar de burger toe te faciliteren. Nu dit allemaal staat is het tijd voor de tansformatie.

  Veel gemeenten hebben echter geen helder beeld van waar ze staan en wat ze kunnen doen om deze transformatie vorm te geven. Hoewel er genoeg handvaten zijn wat ze zouden kunnen doen, staan of vallen die met een helder beeld van de huidige situatie. Een belangrijk aspect hiervan is de informatievoorziening. Wanneer een gemeente hiervan goed weet waar ze staan kunnen ze gerichte keuzes maken waarin ze willen investeren om de transformatie op gang te brengen en kunnen ze ook beter inschatten wat deze investeringen op gaan leveren.

 • Tweedaagse Quickscan: Verbetering informatiehuishouding Sociaal Domein

  In samenwerking met THORAX heeft Devoteam op basis van gedegen onderzoek en vele jaren ervaring in het sociale domein een tweedaagse Quickscan voor gemeenten ontwikkeld. Met deze scan maken we met relatief lage kosten en door inzet van een “foto” van de huidige Informatiehuishoudingspositie en de aandachtspunten, die daarin verbetering behoeven op het gebied van de WMO, Jeugdzorg en participatiewet.

 • Hoe werkt het?

  Om helder te krijgen wat de aandachtspunten zijn in de Informatiehuishouding in het Sociaal Domein bij gemeenten, wordt er gewerkt met burgerprofielen. Dit zijn beschrijvingen van fictieve burgers met kenmerken, die herkenbaar zijn voor ambtenaren, die een rol hebben in het Sociaal Domein en werken aan de toeleiding van de zorg. Op basis hiervan doorlopen we een fictieve zoektocht - de Customer Journey - van de burger naar het vinden van een antwoord op zijn zorgvraag bij een gemeentelijk loket.

Uw voordelen
 • Inzicht

  De scan geeft inzicht in de mate waarin de gemeente zorg levert die beter, overzichtelijk en dichtbij de burger wordt aangeboden. De uitkomsten worden weergeven in een beknopte en heldere rapportage en deze wordt uitsluitend teruggekoppeld en besproken met de opdrachtgever.

 • Rapportage

  De rapportage geeft onder andere inzicht in de eventuele knelpunten en waar de prioriteit zal moeten liggen. Welke zaken vervolgens opgepakt worden is aan de gemeente. Bij de uitvoering zijn wij graag nauw betrokken waarbij wij naar behoefte sturend, adviserend en/of faciliterend kunnen zijn.

Aandachtsgebieden
 • Privacy

  Hierin gaan wij ons richten op de compliancy met privacywetgeving en informatiebeveiliging, waarin we bekijken:

  • In hoeverre er privacy frameworks gevolgd worden
  • De mate waarin er een integraal informatie-beveiligingsbeleid is
 • Stuurinformatie

  Op welke wijze wordt er gestuurd en is er stuurinformatie aanwezig? Wij kijken naar:

  • De mate van inzicht in budgetuitputting
  • Het inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg
 • Zicht & Zeggenschap

  In welke mate heeft de burger zicht en zeggenschap op en over de zorgverlening. Onze aandachtspunten hierin zijn:

  • De mate waarin de burger zicht heeft of kan krijgen over zijn eigen informatie
  • Wat er over een burger geregistreerd wordt
  • De mate waarin de burger ondersteunt wordt in zelfregie
 • Communicatie & Toegang

  Kan de burger zijn zorg vinden en in gang kan zetten? Onze aandachtspunten binnen de scan:

  • Hoe kan de burger zijn hulpvraag kwijt
  • Welke kanalen heeft de burger om tot zorg te komen
  • Wat is de rol van de gemeente in zorgtoeleiding
 • Kennis

  Dit onderdeel is gericht op het onderzoeken van de kennisopbouw en kennisdeling rondom het sociaal domein, waarbij we bekijken:

  • De mate waarin de demografische opbouw van een gemeente bekend en gebruikt wordt bij inregelen van zorgprocessen
  • De mate waarin de actuele hulpvraag bij een gemeente bekend is
  • De mate waarin de gemeente meet wat de burgertevredenheid is over de zorglevering en het zorgaanbod
 • Integraal Beleid

  Hierin zoomen wij 1 op het concept 1 gezin, 1 plan van aanpak en de mate waarin integraal beleid wordt gevoerd, waarbij we bekijken:

  • De mate waarin met een integrale klantwaarde wordt gewerkt
  • De mate waarin er integrale regie plaatsvindt in het sociaal domein
  • De mate waarin de financiële waarde integraal bepaald wordt
Partners
 • "In het verbinden van IT met het sociaal domein ligt onze kracht".
Onze experts
 • Judith Van de Vorle
  Senior Business Analyst & Trainer - The Netherlands
  Colleagues with passion for both their profession and sharing knowledge. Devoteam also means to me: devoted to your team!
 • Richard Willems
  Senior Consultant - The Netherlands
  Devoteam is a company where we work together to not just offer knowledge to our customers, but to deliver actual solutions for their challenges!